June weather forecast in Sevastopol

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26 May, Sunday. day, 19°; night, 16°; rain27 May, Monday. day, 19°; night, 16°; clear28 May, Tuesday. day, 19°; night, 16°; clear29 May, Wednesday. day, 19°; night, 16°; rain30 May, Thursday. day, 19°; night, 16°; clear31 May, Friday. day, 20°; night, 17°; clear1 June, Saturday. day, 20°; night, 17°; partly cloudy
2 June, Sunday. day, 20°; night, 17°; rain3 June, Monday. day, 20°; night, 17°; clear4 June, Tuesday. day, 21°; night, 17°; partly cloudy5 June, Wednesday. day, 21°; night, 18°; clear6 June, Thursday. day, 21°; night, 18°; clear7 June, Friday. day, 21°; night, 19°; clear8 June, Saturday. day, 21°; night, 18°; clear
9 June, Sunday. day, 23°; night, 19°; clear10 June, Monday. day, 23°; night, 20°; clear11 June, Tuesday. day, 22°; night, 19°; clear12 June, Wednesday. day, 21°; night, 19°; clear13 June, Thursday. day, 22°; night, 19°; clear14 June, Friday. day, 22°; night, 20°; clear15 June, Saturday. day, 22°; night, 20°; clear
16 June, Sunday. day, 22°; night, 20°; clear17 June, Monday. day, 22°; night, 20°; clear18 June, Tuesday. day, 23°; night, 19°; partly cloudy19 June, Wednesday. day, 23°; night, 20°; clear20 June, Thursday. day, 24°; night, 21°; clear21 June, Friday. day, 24°; night, 21°; clear22 June, Saturday. day, 24°; night, 21°; clear
23 June, Sunday. day, 24°; night, 21°; clear24 June, Monday. day, 24°; night, 22°; partly cloudy25 June, Tuesday. day, 24°; night, 21°; clear26 June, Wednesday. day, 23°; night, 21°; clear27 June, Thursday. day, 24°; night, 20°; clear28 June, Friday. day, 23°; night, 21°; clear29 June, Saturday. day, 23°; night, 21°; clear
30 June, Sunday. day, 23°; night, 21°; clear1 July, Monday. day, 23°; night, 20°; clear2 July, Tuesday. day, 24°; night, 21°; clear3 July, Wednesday. day, 24°; night, 21°; clear4 July, Thursday. day, 24°; night, 21°; clear5 July, Friday. day, 24°; night, 21°; clear6 July, Saturday. day, 25°; night, 21°; clear